O clonă proprie?, De Arlene Judith Klotzko Inspire article

Tradus de Andrei Sandu şi Lidia Mînză. A clona sau a nu clona? Aceasta este întrebarea pe care cartea “O clon? proprie?” î?i propune s? o investigheze.

De-a lungul lucr?rii, cititorul este purtat într-o c?l?torie unic? prin universul ?tiin?ei ?i al eticii procesului de clonare. Rezultatul const? într-o relatare complet? ?i exact? asupra a ceea ce reprezint? clonarea în sine, precum ?i o explica?ie a fenomenului prin care metoda natural? de reproducere asexuat? – utilizat? de milioane de specii înc? de la începutul vie?ii pe P?mânt – a atras aten?ia cercet?torilor ?i a oamenilor legii pe plan mondial.

Ruperea unei ramuri dintr-o tuf? de trandafiri urmat? de plantarea acesteia în scopul cre?rii unui tufi? nou, reprezint? o form? de clonare. Acela?i lucru se petrece cu procesul de diviziune celular? în care se reproduc bacterii si al?i microbi. Separarea embrionar?, de?i un eveniment rar, se întâlne?te în mod normal în cazul producerii de gemeni identici, fiind ?i ea o form? de clonare. Nici unul din aceste fenomene nu a cauzat vreodat? o îngrijorare major?. Cu toate acestea, clonarea oii Dolly în 1997 a fost privit? ca un subiect senza?ional, ap?rând pe prima pagin? a ziarelor din întreaga lume. Motivul este simplu: un mamifer a fost clonat prin transferul de nucleu de la o celul? apar?inând unei oi adulte într-o celul?-ou anucleat? de la o alt? oaie aflat? la maturitate. Celula rezultat? a fost capabil? s? se dezvolte într-un nou organism fertil, Dolly, care în schimb putea s? se reproduc? în mod natural. În anii ce au urmat, oamenii de ?tiin?? au clonat cu succes vaci, porci, capre, ?oareci, iepuri, cai, ?obolani, pisici ?i chiar catâri. Aceast? evolu?ie a generat o dezbatere aprins? cu privire la eventualitatea introducerii omului pe lista speciilor de mamifere ce pot fi clonate. Argumentele pro ?i contra ale acestei posibilit??i reprezint? subiectul principal al c?r?ii “O clon? proprie?”.

Primele capitole ale c?r?ii îi prezint? cititorului un studiu interesant asupra modului în care atitudinea oamenilor, credin?a ?i frica acestora de puterea ?tiin?ei s-au schimbat odat? cu trecerea timpului. Suplimentar, lucrarea cuprinde o fascinant? descriere a efectelor negative pe care anumite filme ?i c?r?i ?tiin?ifico-fantastice le au asupra oamenilor, deformându-le imaginea despre ?tiin??. Acest efect deriv? în cea mai mare parte din abilitatea ?tiin?ei de a da omului cea mai de seam? putere a lui Dumnezeu: puterea de a crea via??. Dou? din cele mai reprezentative exemple de asemenea c?r?i ?i filme sunt “Frankenstein” apar?inând lui Mary Shelley ?i opera lui Aldous Huxley “Brava lume nou?”.

În restul capitolelor c?r?ii, Arlene Judith Klotzko pune în lumin? istoria eforturilor de a clona mamifere, precum ?i perspectivele de viitor ale clon?rii. O aten?ie deosebit? este acordat? numeroaselor aplica?ii ale acesteia, cum ar fi utilizarea ei în scopuri terapeutice. Sunt de asemenea prezente informa?ii ?tiin?ifice asupra modului în care clonarea poate fi combinat? cu alte metode biotehnologice, precum producerea de animale transgenice, pentru a putea vindeca multe din cele mai grave boli ale omenirii. Cartea ofer? detalii importante cu privire la procesul de clonare ?i la posibilele implica?ii adverse ce pot ap?rea la organismele clonate. Finalmente, o prezentare detaliat? a chestiunilor legale ?i morale care ar ap?rea din numeroasele utiliz?ri ale clon?rii completeaz? discu?ia conform c?reia clonarea omului ar trebui permis? sau nu.

Având în vedere aten?ia masiv? acordat? clon?rii din momentul na?terii oi?ei Dolly, aceast? carte este foarte probabil s? atrag? pe oricine are destul? curiozitate s? descopere de ce acest subiect a c?p?tat o a?a de mare anvergur?. În ciuda complexit??ii vocabularului, cartea este u?or de urm?rit, atât con?inutul cât ?i stilul ei men?inând un mare nivel de interes.

“O clon? proprie?” s-ar putea dovedi valoroas? profesorilor de biologie de liceu. În primul rând, informa?iile despre ?tiin?a de a clona sunt îndeajuns de simple pentru a putea fi utilizate direct de ace?tia ca material de predare. În al doilea rând, cartea con?ine un num?r important de întreb?ri la care oamenii de ?tiin?? au trebuit sa r?spund? în timp ce încercau s? deslu?easc? misterul prin care organismele se dezvolt? din simple celule.  Experimentele menite s? r?spund? la acele întreb?ri ar putea reprezenta subiectul unor discu?ii fructuoase în clas?.

În afar? de informa?ia ?tiin?ific? oferit?, cea mai important? contribu?ie pe care o aduce cartea este pesemne faptul c? ajut? la înl?turarea multor temeri ira?ionale cu privire la clonare ?i la rezultatele ei, care au terorizat imagina?ia oamenilor de-a lungul deceniilor.

Detalii

Editura: Oxford University Press
Anul public?rii: 2005
ISBN: 0192802844 (suport hârtie) or 0192803093 (suport electronic)


License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF